Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi
Przetargi
NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA W BĘDZINIE NA SPRZEDAŻ

12.02.2015

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA W BĘDZINIE NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA W BĘDZINIE NA SPRZEDAŻ 

1. Przedmiotem przetargu, którego organizatorem jest syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, jest sprzedaż: 

a)      prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Będzinie przy ul. Energetycznej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 1833/8, 1873/4 i 1873/2 o łącznej powierzchni 38 959 m2 oraz prawa własności zabudowań w postaci budynku hotelu pracowniczego o powierzchni użytkowej 1160 m2, budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej  155 m2, budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 344 m2, placu składowo – postojowego o częściowo utwardzonej nawierzchni wraz z torowiskiem suwnicy, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00030515/5 i KA1B/00048408/1,

b)      ruchomości w postaci dwóch suwnic bramowych sb-10, dwóch zawiesi belkowych oraz wagi hakowej przypisanych do opisanej wyżej nieruchomości gruntowej położonej w Będzinie przy ul. Energetycznej

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 621 678 zł tj. 100 % wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, wynoszącą dla nieruchomości wymienionej w pkt. 1 ppkt. a 1 559 498 zł, a dla ruchomości wymienionych w pkt. 1 ppkt. b 62 180 zł. Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 5 marca 2019 r., do godziny 14.00. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 15, pokój 102, 40 – 951 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – BĘDZIN”, sygnaturą akt X GUp 2/13/3 oraz oznaczeniem nieruchomości. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu przetargu wskazanej w pkt. 2 na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123.

5. Częściowe oferty obejmujące wyłącznie nieruchomość bądź tylko ruchomości podlegają odrzuceniu i nie będą brane pod uwagę. Przedmiot przetargu objęty jest umową dzierżawy. W umowie nie zastrzeżono prawa pierwokupu dla Dzierżawcy. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę dzierżawy z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

6. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.

7. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z Operatem szacunkowym udostępniony jest w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998 oraz na stronie www.energomontaz.pl.


doc Regulamin Będzin.doc 0,05 MB
doc Oferta - wzór.doc 0,03 MB
pdf Operat działki.pdf 7,14 MB
pdf Operat ruchomości.pdf 1,63 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony