Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Serwis Prasowy
Serwis Prasowy
Przetarg na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

26.11.2013

Przetarg na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"


Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej,
Katowice, ul. Mickiewicza 15
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
majątku wchodzącego w skład masy upadłości

1. Przedmiotem przetargu jest:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/4, położoną w Katowicach przy ul. Piotrowickiej, dla której Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00116719/1. Wskazana nieruchomość została szczegółowo opisana w Operacie szacunkowym z dnia 15 października 2013 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Pilarskiego;
b) udział 1224366/1472300 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 6/2 oraz numer 6/3 oraz taki sam udział w prawie własności budynków posadowionych na nieruchomości stanowiących zabudowany kompleks mieszkaniowy wielorodzinny "Osiedle Książęce - etap 1", dla których Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1K/00000464/2. Wskazana nieruchomość, w tym budynki, została szczegółowo opisana w Operacie szacunkowym z dnia 31 sierpnia 2013 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Pilarskiego.

2. Przetargiem nie są objęte lokale mieszkalne położone przy ul. Piotrowickiej 97a/10, 93a/14, 99a/13 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej numer KA1K/00000464/2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, szczegółowo opisane w regulaminie przetargu.

3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 100% wartości oszacowania, to jest 43.272.174,74 zł netto (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote 74/100).

4. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 2 tygodni od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza" ogłoszenia prasowego o sprzedaży, do godziny 14.00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 15, 40 - 951 Katowice. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

6. Dopuszczalne jest składanie wyłącznie łącznych ofert dotyczących całości przedmiotu przetargu określonego w punkcie 1. Składanie ofert częściowych jest wyłączone. W przypadku złożenia oferty na zakup jednego lub tylko niektórych składników określonych w punkcie 1 nie będzie ona podlegała rozpoznaniu.

7. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG - ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE", z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 2/13/10 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG OSIEDLE".

8. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % sumy oszacowania, tj. 4.327.217,47 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych 47/100) na rachunek bankowy numer 97 8006 0000 0016 4627 2000 0001. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

9. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego - komisarza w dniu 11.12.2013r. o godzinie 14.30, w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.

10. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z oferentów nie złoży oferty równej co najmniej cenie wywołania i odpowiadającej wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz w regulaminie przetargu.

11. Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu jest wyłączona.

12. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z Operatami szacunkowymi udostępniony jest w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. (32) 200 82 40.

13. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w Katowicach przy ul. Piotrowickiej, w dni powszednie, od dnia opublikowania w dzienniku „Gazeta Wyborcza" ogłoszenia prasowego o sprzedaży w godzinach od 09.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.

 

 

.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony