Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Serwis Prasowy
Serwis Prasowy
Przystąpienie do sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości

17.09.2013

Przystąpienie do sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2013 z dn. 14 sierpnia 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 35/2013 z dn. 6 września 2013 r., Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 września 2013 r. przystąpił do sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości Emitenta ogłaszając przetarg. Przedmiotem ogłoszonego w dniu 17 września 2013 r. przetargu jest sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości tj.:

1. wyodrębnionej ze spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) o której mowa w przywołanym powyżej raporcie bieżącym nr 35/2013, a która to obejmuje:
a. środki trwałe ruchome i wyposażenie stanowiące własność Spółki niezbędne do prowadzenia działalności przez ZCP,
b. składniki niematerialne i prawne związane z ZCP.
Sprzedaż ZCP wywołuje skutek przejścia części zakładu pracy na nabywcę zgodnie z przepisem art. 231 Kodeksu pracy. Cena wywoławcza ZCP wynosi 2.627 tys. zł netto.

2. 100% udziałów w spółce ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE KATOWICE sp. z o.o. w Katowicach, ul. Mickiewicza 15 za cenę łączną 82,2 tys. zł netto.

3. nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Laboratoryjno-Badawczego, budynkiem Centrum Szkoleniowego i budynkiem gospodarczym, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1K/00011081/3 oraz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, dla których to nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste KA1K/00061873/7 i KA1K/00008989/4 za cenę 2.625,3 tys. zł netto. Alternatywnie dopuszcza się możliwość dzierżawy ww. nieruchomości na czas oznaczony 2 (dwóch) lat, z miesięcznym czynszem dzierżawnym w kwocie 20 tys. zł netto.

Dopuszcza się składanie wyłącznie łącznych ofert dotyczących całości przedmiotu przetargu określonego w pkt 1, 2 i 3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 29.10.2013 r. do godz. 14.00. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 300 tys. zł.
Umowa sprzedaży ZCP, umowa sprzedaży udziałów oraz umowa sprzedaży/dzierżawy nieruchomości zostaną zawarte w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-Komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi w całości najpóźniej na dwa dni przed dniem zawarcia umów. Wszelkie opłaty związane z nabyciem i dzierżawą ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży i dzierżawy zostaje wyłączona.


Szczegółowe warunki przetargu ukazały się w ogłoszeniu opublikowanym w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 17 września 2013 r.


pdf Raport bieżący nr 37/2013 0,12 MB
.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony