Energomontaż Południe

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

Publish date: 26.11.2013


Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent Spółka) informuje iż w dniu 26 listopada 2013 r. ogłosił pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości ...

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 listopada 2013 r. ogłosił pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Przedmiotem przetargu jest:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/4, położoną w Katowicach przy ul. Piotrowickiej, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (Sąd) prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00116719/1.
b) udział 1224366/1472300 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 6/2 oraz numer 6/3 oraz taki sam udział w prawie własności budynków posadowionych na nieruchomości stanowiących zabudowany kompleks mieszkaniowy wielorodzinny "Osiedle Książęce - etap 1", dla których Sąd prowadzi księgę wieczystą KA1K/00000464/2.

Przetargiem nie są objęte lokale mieszkalne położone przy ul. Piotrowickiej 97a/10, 93a/14, 99a/13 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej numer KA1K/00000464/2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, szczegółowo opisane w regulaminie przetargu.

Dopuszczalne jest składanie wyłącznie łącznych ofert dotyczących całości przedmiotu przetargu określonego w pkt a) i b) powyżej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 43.272.174,74 zł netto.
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 4.327.217,47 zł.

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-Komisarza w dniu 11.12.2013 r. o godzinie 14:30, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.

Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-Komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu jest wyłączona.

Szczegółowe warunki przetargu zostały zawarte w ogłoszeniu o przetargu, które ukazało się w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 26 listopada 2013 r. Warunki przetargu zostaną również zamieszczone na stronie firmowej Emitenta www.energomontaz.pl.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.